Wurk

In kar út it wurk van Eppie Dam

Poëzy

 • Mei de jierren (1978)
 • Tusken juster en jûn (1983)
 • Goddeleaze tiid (1984)
 • Fjouwer fertikaal (1985)
 • De kaai ûnder de klok (1996)
 • te lange lêsten (by skilderijen fan Henk Pietersma, 1986)
 • De Pomp. Gedichtn yn ut Pompster dialekt (1988)
 • Boulân (mei Margryt Poortstra, 1990)
 • De sachte tufkes fan dyn Lister (1993)
 • De hûnsdagen (1995)
 • Leaf en nuddels (1998)
 • Neigeraden it noarden (2004)
 • Blausucht (2009)
 • Mem sjoch boi (2012)
 • Fallend ljocht (2014)
 • De tafel (by skilderijen fan Gerrit Terpstra, 2015)
 • De aap foar de bokkewein. Wat noch te rymjen yn 2016 (2017)
 • Bjistfertriet / Biestverdriet (mei tekeningen fan Friduwih Riemersma, yn tarieding)
 • Koproer. In kar út de gedichten nei 2000 (twatalich, 2017)
 • ienkennich lânskip / eenkennig landschap (mei foto’s fan Gijs Dragt, 2018)
 • Dof fiolet is ‘t west. 16 sonnetten fan Johan Andreas Dèr Mouw (2018)
 • omstreken (by skilderijen fan Johan Haanstra, twatalich, yn tarieding)
 • groene zwanen blauwe zwanen (bij schilderijen van Janine van Zeeland, in voorbereiding)
 • De weg van Paradijs naar Leeuwenkuil. Vijftien gedichten bij een Hindelooper twaalfluik (bij de kast van H.N.Werkman, in voorbereiding)

Koarte ferhalen

 • Strie oerdwers (1978)
 • De ûnderste stien (1982)
 • It burd fan Fidel Castro (1995)

Novelle

 • De tomaat (Boekewikegeskink nû. 1, 1989)

Berneboeken

 • Spinaazje mei spikers (1986)
 • Babbelegûchjes (1989)
 • Mei bleate fuotten op bêd (1990)
 • Jelma (1991)
 • Achlum Nobusco en de meunsternimmers (1992)
 • Wouter en de 24-trui (1993)
 • Tachtich yn ’e bocht (1995)
 • Dingeman krijt wjukken (mei Gerrit Terpstra, 1999)
 • Pier en de bakkesbal (2001)
 • Mezen meitsje toch gjin rúzje? (bisteferhalen fan Anton Koolhaas, 2005)
 • Abe, in byld fan in spiler (2007)
 • Abe, een beeld van een speler (2007)
 • Lytse man (2007)
 • De elandkop fan omke Romke (2009)
 • Fjouwer dappere mûskes (mei Gerrit Terpstra, 2012)
 • Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters (mei linoleumfiken fan Lienke Boot, 2017)
 • Tjilp! 25 vogelgedichten voor grote en kleine piepers (met linoleumsnede’s van Lienke Boot, 2020)

Liturgyen en lietebondels

 • Wat in gelok (bernebibellieten, mei Folkert Verbeek, 1983)
 • Wat in gelok 2 (mei Folkert Verbeek en Margryt Poortstra, 1990)
 • Eén zwaluw maakt zomer (1993)
 • Een kinderlied voor de wereld (1994)
 • Komen als geroepen (1994)
 • Hoe sille wy fan frede sjonge? (1994)
 • Uit hetzelfde hout gesneden (1995)
 • Ik zie, ik zie wat jij ook ziet (1996)
 • Hannah en de omgekeerde wereld (1997)
 • Minsken fan ’e dei (1998)
 • Hoe zullen wij van vrede zingen? (vertaald door Jan Popkema, 1999)
 • De mantel van geefdoor (1999)
 • Weg van de psalmen (2000)
 • Clamantis en de amandelboom (2003)
 • De keunst fan it libben (2006)
 • Wurden fan de berch (2008)
 • Alles ademt veelbelovend (adventsoratorium, 2008)
 • Wylst de wrâld fan wille skattert. In Frysk rekwiem (2010)
 • In viering en in wijding (met Margryt Poortstra, 2010)
 • Ut genegen fjoer. Refleksjes op de skepping (2010)
 • Uit de chaos het licht. Reflecties op de schepping (2011)
 • Himel en ierde bewege. 26 nije geloofslieten (2011)
 • De wrâld ús went (2011)
 • Eigen wijs en eigen weg. 7 nieuwe liederen voor wie vogelvrij wil zingen (2011)
 • Sinnebylden. De lanlik bekende lieten fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer yn Fryske bewurking (2012)
 • Ticht bij hûs bin ik geboaren (berneliturgy, 2013)
 • Fakkeldragers yn ’e wyn (2014)
 • Mei de adem fan Eden (by ‘De Skepping’ fan J.R. Kloosterman, 2014)
 • Miskien moat ik myn hert ferstean (Tomas-kantate, 2014)
 • De tijd is nabij. Cantate voor de 40-dagen-tijd (2015)
 • De weareld noch te winnen. In kantate foar it libben (2016)
 • Omdat ik dit libben leafha (út ’e ‘Wijsangen’ fan Tagore, 2018)
 • Hertslach. Lieten om it út te sjongen (gearstalling, 2019)

Ferskaat

 • Damstikken. In kar út ’e columns fan Eppie Dam (1997)
 • Foppe. Portret fan in bysûnder gewoan minske (2001)
 • Foppe. Portret van een bijzonder gewoon mens (2001)
 • De skoskerinner. De wei fan Henk Kroes (2007)
 • De stayer. De weg van Henk Kroes (2007)
 • Donderjagen in grazige weiden (David-musical, lietteksten, 2009)
 • Fan in tút in tintsje bouwe. Gedichten en lieten oer de leafde (gearstalling, 2010)
 • Oer de wjuk. Fryslâns moaiste fûgelpoëzy (gearstalling, 2013)
 • Nije bloei. In kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman (gearstalling, 2013)
 • Elk sines (muzykteater oer Tjerkje fan de Klieuw, lietteksten, 2017)
 • Zout West (varend muziektheater, liedteksten, 2018)
 • Dodo (iepenloftopera oer Dodo fan Haska, libretto, 2018)
 • Titus. Groter door jezelf te zijn (muziektheater over het leven van Titus Brandsma, liedteksten, 2019)
 • In fremdling yn Jeruzalem. De passy fan in sjenner (yn tarieding)

Oersettingen

 • Wurd foar Wurd (de bernebibel fan Karel Eykman, 1998)
 • Matteuspassy (nei de ‘Mattheuspassie’ fan Jan Rot, 2008)
 • Yesoymim / Weeskes (18 fersen út ’e Jiddise poëzy, 2008)
 • De wylgetunen (oersettingen nei W.B.Yeats)
 • De Skepping (nei ‘Die Schöpfung’ fan Haydn)
 • De moaie mûnefaam (nei ‘Die schöne Müllerin’ fan Schubert)
 • Schubert yn ’t Frysk (7 lieten)
 • Boechbylden (Slauerhoff yn it Frysk, mei Abe de Vries, 2020)

Cd’s

 • Eén zwaluw maakt zomer (1993)
 • Ademtocht (met Margryt Poortstra, 2010)
 • Matteuspassy (nei de ‘Mattheuspassie’ fan Jan Rot, 2008)
 • Wylst de wrâld fan wille skattert. In Frysk rekwiem (2010)
 • Ut genegen fjoer. Refleksjes op de skepping (2010)